معارف اسلامی میناب

معارف اسلامی میناب
ارائه ی مطالب دینی و اسلامی 
قالب وبلاگ
پيوندهاي روزانه
احاديث موضوعــــــي

باسمه تعالی و شأنه

پیام آیات درس دین وزندگی (3)

درس اول: سوره ی حمد آیات 6و7

1-   انسان عاقل از خدا می خواهد که به صراط مستقیم هدایت شود

2-   اگر انسانی از خدا درخواست صراط مستقیم ننماید به انحراف کشیده می شود.

سوره طه  آیه ی50

خداوند تمام مخلوقات را هدایت می کند که به آن هدایت عمومی می گویند

سوره اعلی آیات 1-3

خداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی ها یش هدایت می کند که به آن هدایت خاص می گویند.

سوره نساء آیه ی 165

خداوند با ارسال فرستادگانش بندگانش را هدایت کرده است و با این کار کسی نمی تواند در مقابل خدا عذری بیاورد.

سوره زمر آیه ی 41

خداوند با ارسال پیامبران انسان ها را هدایت کرده است و اگر کسی را ه هدایت را نپیماید بر عهده ی خودش است.

سوره اعراف آیه ی  43

 پیامبران و امامان مایه ی هدایت انسان ها به سوی حق هستند.

درس دوم:

سوره شوری آیه ی 13

خداوند یک دین را برای پیامبران تشریع کرده است و از آنان خواسته است که این دین را اقامه نمایند

سوره بقره آیه ی135و136

1-   کسانی که از مردم می خواهند پیرو ادیان دیگری مانن یهودیت یا مسیحیت شوند راه نادرستی می پیمایند. همه  باید به آیین ابراهیم و دین اسلام(حنیف حق گرا) دعوت کنند.

2-   هدایت شده ی واقعی کسی است که به همه ی پیامبران خدا ایمان داشته باشد و بین آنان تفرقه نیندازد.

سوره آل عمران آیه ی 19

اسلام نام تنها دین خداست و کسانی سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آگاه بودند اما از روی ستمگری و کفر دست به تفرقه زدند.

سوره ی ابراهیم آیه ی 4

هر پیامبری دین الهی را متناسب با سطح درک و فهم وزبان برای قوم و دوره ی خود تبلیغ می کند  تا آنان بتوانن دین خدا درک کنند.

(آین آیه به یکی از دلایل تعدد پیامبران به عنوان: «رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام» اشاره دارد.)

سوره ی احزاب آیه ی 40

حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران  است و پس از ایشان پیامبر دیگری نخواهد آمد.

سوره ی انعام آیه ی 124

خداوند مسئولیت پیامبری را بر عهده ی کسانی قرار می دهد که شایستگی پیامبری(عصمت) دارد.

( یکی از ویژگی های اختصاصی پیامبری(و امامت) «عصمت» است که تشخیص آن به عهده ی خداست)

درس سوم

سوره بقره  آیات 23 و24

1-   اگر کسی می پندارد که قرآن از جانب خدا نیست باید برای ادعای خود حداقل سوره ای مانند قرآن بیاورد.( این دعوت خدا را «تحدی» می گوند)

2-   اگر کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد سرنوشت او عذاب خدا و جهنم است.

سوره نساء آیه ی 82

از دلایل الهی بودن و«اعجاز محتوایی قرآن» عدم اختلاف در آیات قرآن و«انسجام درونی در عین نزول تدریجی» قرآن است که با تدبر می توان آن را درک کرد.

سوره ی عنکبوت آیه ی 48

اُمیّ(درس ناخوانده) بودن رسول خدا(ص) یکی دیگر از دلایل اعجاز قرآن و الهی بودن آن است زیرا اگر رسول خدا(ص) با سواد بود کج اندیشان در الهی بودن قرآن شک می کردند.

درس چهارم:

سوره ی آل عمران آیه ی 164

1-   یکی از وظایف( قلمرو رسالت) رسول خدا(ص) ابلاغ وحی (تلاوت قرآن) به مردم است.( ابلاغ وحی بدون دریافت امکان پذیر نیست.(از قلمرو رسالت رسول خدا(ص) دریافت و ابلاغ وحی است)

2-   از دیگر وظایف رسول خدا(ص) ( قلمرو رسالت)  تزکیه و تربیت و تعلیم کتاب و حکمت ( تعلیم و تبیین تعالیم وحی(مرجعیت دینی)است.

سوره ی آل عمران آیه ی 32

هر انسانی وظیفه دارد از خدا و رسول خدا(ص) اطاعت کند.(پذیرش ولایت خدا( و رسول خدا (ص))و دوری ازطاغوت، از ضروریات ولایت جامعه ی اسلامی است.)

سوره ی بقره آیه ی 257

اگر کسی  ولایت خدا را نپذیرد و به ولایت طاغوت در آید نتیجه اش گرفتاری در آتش دوزخ یعنی خروج از نور به سوی ظلمت است. (پذیرش ولایت خدا( و رسول خدا (ص))و دوری ازطاغوت، از ضروریات ولایت جامعه ی اسلامی است.)

 

 

سوره نساء آیه ی 141

مسلمانان نباید ولایت و یرپرستی کفار و بیگانگان را بپذیرند.(حفظ اسقلال جامعه ی اسلامی در برابرکفار ، از ضروریات ولایت جامعه ی اسلامی است.)

سوره ی نساء آیه ی 60

مسلمانان نباید به طاغوت مراجعه کنند زیرا حکومت آنان غیر الهی است.( (پذیرش ولایت خدا( و رسول خدا (ص))و دوری ازطاغوت، از ضروریات ولایت جامعه ی اسلامی است.)

سوره ی حدید آیه 25

مسلمانان وظیفه دارند جامعه ای را بر اساس عدل و قسط بپا دارند.(ضرورت اجرای احکام و قوانین اسلامی(مانند عدالت اجتماعی) از وظایف رسول خدا(ص) و از ضروریات ولایت جامعه ی اسلامی است.)

درس پنجم:

سوره ی نساء آیه ی 59

1-   مسلمانان باید در برنامه های زندگی خود از خدا و رسول خدا(ص) و اولوالامر(امامان) اطاعت کنند.

2-   از آن جا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند، سرپیچی از هر کدام حرام است.

سوره مائده آیه ی 55

تنها ولی انسان ها خداست و این ولایت را نیز رسول خدا(ص) از جانب خدا بر مؤمنین دارد و حضرت علی(ع) نیز دارای چنین ولایتی است

سوره مائده آیه ی 67

1-   خداوند (در حادثه ی غدیر)به رسول خدا(ص) فرمان می دهد که مأموریت تداوم رسالت را به انجام برساند و حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کند.

2-   اهمیت این فرمان به اندازه ی اهمیت رسالت است که اگر به انجام نرسد اصل رسالت مخدوش می گردد.

3-   ابلاغ این پیام( معرفی علی(ع) به عنوان جانشنیی برای رسول خدا(ص) احتمال خطر در پی داشت به همین منظور خدا به او وعده حفظ از گزند کفار می دهد.

سوره ی احزاب آیه ی 33

1-   حضرت علی (ع) ، حضرت فاطمه(س) و امام حسن و امام حسین (ع) بر اساس این آیه مانند رسول خدا(ص) معصوم هستند و از هرگونه پلیدی(رجس) مصون هستند.

2-   اهل بیت به معنای خاص که از هرگونه پلیدی بدورند حضرت علی (ع) ، حضرت فاطمه(س) و امام حسن و امام حسین (ع) در زمان نزول آیه هستند و بعداً شامل حال همه ی امامان(ع) می شود.

3-   بر اساس این آیه اهل بیت مانند قرآن وپیامبر(ص) معصوم هستند ، پس سخن و عمل آنان معیار حق است و اگردرباره ی احکام قرآن نظر ی بدهند ، سخن آنان حجت است و باید به آن عمل کرد.

 

درس ششم:

سوره صافات آیه ی 83

1-کلمه ی شیعه در قرآن به معنای پیرو است.

2- حضرت ابراهیم (ع)، شیعه ی حضرت نوح(ع) است ب یعنی پیرو حضرت نوح(ع)  است.

سوره قصص آیه ی15

کلمه ی شیعه در قرآن به معنای پیرو است.

سوره ی بینه آیه ی 7

بر اساس روایت رسول خدا(ص) ذیل این آیه حضرت علی (ع) مصداق اتم ایمان و عمل صالح است و او(علی (ع) )و شیعیان او رستگار و بهترین نیکان هستند)( زیرا حضرت علی (ع) پیروقرآن و سنت پاک رسول خدا(ص) است)

درس هفتم:

سوره ی یوسف آیه ی 109

1-از توصیه های قرآن، دقت و تأمل در تاریخ و درس گرفتن از حوادث تاریخی است.

2- اگر کسی در تاریخ دقت نماید نتیجه ی آن ، روشن شدن عاقبت کار گذشتگان است.

3- کسانی که اهل تعقل بلشند از حوادث تاریخ درس عبرت می گیرند.

سوره آل عمران آیه ی 144

1-   قرآن مسلمانان را از بازگشت به دوره ی جاهلیت و پشت پا زدن به سنت های اصیل اسلامی هشدار می دهد.

2-   از نظر قرآن زندگی کسانی مورد قبول است که دارای تقوا باشند، توجه به آخرت دارندو تعقل می کنند .

3-   سپاسگزاران واقعی نعمت رسول خدا(ص) ، کسانی هستند(اهلبیت(ع) که راه او را به درستی ادامه می دهند و به جاهلیت بر نمی گردند.

درس هشتم:

سوره فرقان آیه ی 57

کسانی که بخواهند راه خدا را بر اساس ایمان و اعتقاد راسخ به خدا و اسلام پیش بگیرند پاداش رسالت می گیرند.

سوره سبأ آیه ی 23

مزد رسول خدا(ص) محبت به اهل بیت(ع) است و این طلب مزد به سود آن هاست زیرا محبت به اهل بیت (ع) پیروی از آنان را می آورد و پیروی از از اهل بیت(ع) یعنی پیروی از قرآن و رسول خدا(ص) است که مایه ی رستگاری و هدایت می شود.

سوره ی شوری آیه ی 23

خداوند به رسول خدا(ص) فرمان می دهد که مزد رسالت خود را دوستی و محبت با اهل بیتش معرفی کند.

 

 

درس 9

سوره انفال: آیه:53

1-اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده است ضایع کنند خدا آن نعمت را تغییر می دهد.

2-عامل از دست دادن نعمت قدرناشناسی مردن نسبت به نعمت است.

سوره رعد: آیه:11

زمینه ساز هلاکت و بد دختی یا عزت و سربلندی یک جامعه خود مردم هستند و نتیجه ی اعمال خود مردم است..

 

درس 10

سوره نور :آیه:55

وعده ی خداوند برای آینده ی تاریخ:

1-جانشین شدن مومنانی که دارای ایمان و عمل صالح هستند.

2-رسیدن مومنان به امنیت و آرامش واز بین رفتن ترس و دلهره 

3-عبادت خالصانه ی خدا

4-استقرار دین الهی

سوره قصص : آیه:5

وراثت و پیشوایی مستضعفین بر روی زمین

سوره انبیاء: آیه :105

در پایان تاریخ وراثت زمین از آنِ بندگان صالح خداست.

سوره توبه : آیه:33

در آینده تاریخ دین حق بر همه ی آیین های باطل پیروز خواهد شد.

 

درس 11

سوره فصلت: آیه:42

1-هیچ گاه در قرآن راه باطل پیدا نخواهد کرد به همین جهت برای همیشه کتاب هدایت است.

2-هر انسانی برای رستگاری باید به دستورات قرآن و دین الهی عمل کند.

سوره توبه: آیه :33

خداوند مسیر هدایت و دین حق را با ارسال رسولان در اختیار ما قرار داده است و در آینده تاریخ دین حق بر همه ی آیین های باطل پیروز خواهد شد.

سوره توبه: آیه: 122

چون همه ی مردم نمی توانند دانش دین را به طور عمیق و تخصصی فرا بگیرند، باید کسانی این مسئولیت را بپذیرند تا سایر مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه نمایند.

 

درس 12

سوره نحل: آیه:125

پیامبر(ص) (رهبر حکومت)برای دعوت به سوی خدا و اسلام:از روش های حکمت، پند نیکو و جدل استفاده می کند.

سوره هود: آیه:112

پیامبر(ص) (رهبر حکومت)در دعوت مردم به سوی خدا و هدفش باید استقامت داشته باشد.

سوره آل عمران: آیه:159

پیامبر(ص) (رهبر حکومت)با مردم مهربان است و در کارها با آنان مشورت می کند و در امر الهی بر خدا توکل می کند.

سوره طه: آیه:90

مردم در برابر فرامین الهی باید مطیع و فرمانبر باشند.

 

درس 13

سوره اسراء: آیه : 70

خداوند به انسان کرامت ذاتی بخشیده است و او را بر بیشتر موجودات برتری داده است.

سوره یونس: آیه: 26

انسان هایی که به کرامت نفس رسیده اند و کار نیک انجام داده اند مورد پاداش الهی قرار می گیرند.

سوره یونس : آیه:27

انسان هایی که به حقارت نفس رسیده اند به خودشان ظلم کرده اند و مورد جزای خدا قرار می گیرند.

سوره منافقون: آیه: 8

عزت  ابتدا از آنِ خدا ، سپس رسول خدا(ص) ونیز بندگان مومن و خالص خدا که پیرو رسول خدا(ص) هستند.

سوره فاطر: آیه:10

تمام عزت از آنِ خداست زیرا سرچشمه ی همه ی کمالات و زیبایی هاست و هرکس بدنبال عزت است باید به سرچشمه ی آن مراجعه کند.

 

درس 14

سوره احزاب: آیه:35

1-    مومن و مسلمان بودن اختصاص به جنسیت خاصی ندارد.

2-     رسیدن به فضایل و کمالات انسانی اختصاص به جنسیت خاصی ندارد.

3-    رسیدن به پاداش الهی اختصاص به جنسیت خاصی ندارد.

 

 

سوره روم: آیه:21

یکی از اهداف ازدواج رسیدن به آرامش و انس با همسر است.و با این امر انسان به مودت و رحمت می رسد.

سوره  نحل: آیه:72

یکی از اهداف ازدواج رشد و پرورش فرزندان است.

 

درس :15

سوره بقره: آیه:221

1-شرط اصلی انتخاب همسر مناسب ایمان است.

2-همسر نباید مشرک باشد زیرا اعضای خانواده را به نافرمانی خدا سوق می دهد که باعث بدبختی ابدی می شود.

سوره ابراهیم:40

از وظایف والدین تربیت صحیح و تلاش برای بارو سازی ایمان و عمل صالح و اقامه ی نماز است.

سوره ابراهیم : آیه:41

از وظایف فرزندان؛ محبت کردن به والذین و دعا در حق آنان و طلب مغفرت است.

 

درس 16

سوره طور : آیه 21

از نعمات خدا این كه انسان، فرزندان با ايمان خودرا در بهشت در كنار خودمی  ببيند، ، بى‏آن كه از اعمال او چيزى كاسته شود. پس بنابر این انسان مسئول سرنوشت خویش است.

 

سوره اسراء آیات 23 و24

از وظایف فرزندان نسبت به والدین:

1- نیکی کردن به آنان 2- درست سخن گفتن با آنان 3- نرنجانیدن آنان از خود 4- گسترانیدن بال مهربانی و شفقت 5- طلب مغفرت نسبت به آنان

 

 

 

 

 

 

عباس زارعی : سرگروه درس معارف اسلامی شهرستان میناب

 

[ شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:47 ] [ عباس زارعی ]

 

باسمه تعالی

 پیام آیات درس دین و زندگی (2) «تهیه و تنظیم : عباس زارعی سر    گروه درسی معارف اسلامی شهرستان میناب»

پیام آیات درس اول :

سوره اعلی:(آیه 2و3)

1-    هریک از موجودات جهان دارای نظم خاصی هستند.

2-    هر موجودی به گونه ای ساخته شده که هدف معین را دنبال می کند.

سوره آل عمران:(آیه 190و191)

1-بیهوده و عبث بودن در موجودات جهان راه ندارد.

2-نظم و استحکام وهدفمندی در موجودات نشانه ی خالق  حکیم است.

3- کسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که اهل عقل و خرد باشد.

سوره نمل :( آیه 88)

استحکام ، نظم وهدفمندی مخلوقات نشانه ی خالقی حکیم و خبیر است.

سوره قمر: (آیه49)

خلقت هر موجودی دارای نظم و اندازه ی خاصی است.

سوره عنکبوت: (آیه 44)

خداوند این جهان هدفمند آفریده  است.

پیام آیات درس دوم:

سوره احقاف: (آیه 3)

1-تمام مخلوقات این جهان به حق(هدفمند) آفریده شده اندو دارای هدفی مشخص هستند.

2- یکی از انذارهایی که مورد بی توجهی کافران است ؛مرگ و این که جهان دارای سرانجامی است.

سوره تغابن: (آیه 1)

همه ی موجودات خداوند قادر را تبسبح می کنند.

سوره تغابن: (آیه 3)

1-هریک از مخلوقات در بهترین شکل و صورت خلق شده اند و آن چه را که نیازمند رساندن آن ها به هدف بوده ، دارا می باشند.

2-کاروان هستی همان طور که از خداست رو به سوی خدا دارد.

سوره آل عمران: (آیه 83)

همه ی مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می کنند و به سوی خداوند که مقصد نهایی جهان خلقت است روان می باشند.

سوره ملک: (آیه 3)

هریک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکیل می دهند، دارای انسجام و پیوستگی دقیق برای رسیدن به هدف می باشند.

پیام آیات درس سوم:

سوره اسراء: (آیه 70)

خداوند به انسان کرامت بخشیده و بر سایر مخلوقات برتری داده است.

سوره روم: (آیه 30)

خداوند به انسان سرشت خدا آشنا بخشیده و به او گرایش به نیکی ها و زیبا یی ها داده است.

سوره شمس: (آیه 7و8)

خداوند به انسان راه شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن ونیزراه شناخت شر و بدی وبیزاری از آن را داده است.

سوره انسان : (آیه 3)

خداوند به انسان ارداده و اختیار داده است  و او را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است.

سوره عنکبوت : (آیه 69)

خداوند برای سعات انسان ها پیامبران و پیشوایان فرستاده است و در پیمودن این راه او را کمک می کند.

سوره قیامت: (آیه 3)

خداوند به انسان نفس سرزنشگر(وجدان) داده است که او به جبران گناهان واردارد تا به کسب فضائل بپردازد.

سوره زمر: (آیه 17 و18)

خداوند به انسان نیوی عقل داده است تا راه درست را بیندیشد و از جهل دور بماند تا به حقیقت دست یابد.

سوره بقره: (آیه 168و169)

1-خداوند به انسان دستور می دهد به دنبال کسب حلال باشید.

2-خداوند به انسان هشدار می که عامل گمراهی و فریب شما شیطان است مبادا به اجازه ی وسوسه بدهید و از راههای گمراه کننده ی او پیروی کنید.

سوره  ق: (آیه 16)

خداوند به انسان یاد آوری می کند که یکی از عوامل گمراه کننده ی انسان عامل درونی او یعنی نفس اماره است.

پیام آیات درس چهارم:

سوره ص:(آیه 71 و72)

1-نسان دارای دو بعد مادی و روحانی است.

2-ابتدا جسم مادی شکل می گیرد و سپس روح الهی دمیده می شود.

3- سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بعد روحی است.

سوره مومنون: (آیه 14)

1-بعد روحی انسان خلقتی متفاوت با بعد مادی دارد.

2- خداوند پس از مراحل خلقت انسان و دمیدن روحی ویژه در او به خود آفرین گفت.

 پیام آیات درس پنجم:

سوره احقاف: (آیه 3)

1-تمام مخلوقات این جهان به حق(هدفمند) آفریده شده اندو دارای هدفی مشخص هستند.

2- یکی از انذارهایی که مورد بی توجهی کافران است ؛مرگ و این که جهان دارای سرانجامی است.

سوره عنکبوت :آیه( 20)

خداوند قادر علاوه بر این دنیا ، جهان دیگری را نیز آفریده است.

سوره جاثیه: (آیه 22)

یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می شود این است که او آینده ای روشن و رو به خدادارد و انسان نتیجه اعمالش را می بیند.

سوره یونس : (آیه 7 و8)

اگر زندگی دنیا بدون آخرت باشد جایگاه انسان آتش خواهد بود.

سوره کهف: (آیات 103 الی 105)

زیان کارترین مردم کسانی هستند که فقط برای دنیا کار می کنند وبه آیات خدا  و دیدار اوکفر می ورزند.و درباره ی خود فکر می کنند که بهترین عملکرد را دارند.

سوره عنکبوت : (آیه 64)

یکی از تفاوت های بین دنیا و آخرت در این است که زندگی و مرگ در دنیا آمیخته است ولی آخرت یکپاچه حیات است.

سوره مائده: (آیه 69)

کسانی که به خدا و آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام در این دنیا دچار حزن و ترس نمی شوند.

سوره اسراء : (آیه 19)

کسی که  ایمان به خدا داشته باشد وآخرت را بخواهد و برای آن نهایت تلاش را نماید ؛ دارای زندگی نتیجه بخش و پر ثمر خواهد بود.

پیام آیات درس ششم:

سوره نساء :آیه( 87)

وقوع قیامت حتمی است و خداوند در این روز همه را یکجا جمع می کند .

سوره مومنون: (آیه 115)

خداوند جهان را براساس حکمت آفریده است و فعل خدا بیهوده از خدا سر نمی زند و خلقت خدا دارای هدف است و جهان دیگر را نیز بر اساس حکمت آفریده است .

سوره ص :(آیه 27)

خداوند جهان را براساس حکمت آفریده است و فعل خدا بیهوده از خدا سر نمی زند و خلقت خدا دارای هدف است و جهان دیگر را نیز بر اساس حکمت آفریده است .(اگر کسی غیر از این فکر کند کافر است.)

سوره ص :(آیه 28)

خداوند عادل است و بین خوب وبد تفاوت قائل است و حساب پاکان را از ناپاکان را جدا می کند.(اگر کسی غیر از این فکر کند کافر است.)

پیام آیات درس هفتم:

سوره مومنون :(آیه 99و100)

1-    انسان ها پس از رویارویی با مرگ از کردارشان پشیمان می شوند و خواستار بازگشت وجبران اعمال می شوند.( اما هیچ راه بازگشتی نیست)

2-    انسان ها پس از مرگ وارد عالمی به نام برزخ می شوند.

سوره نساء : (آیه 97)

1-فرشتگان در هنگام مرگ  حقیقت وجود انسان (روح) را توفی( دریافت کامل ئ بدن نقص)می کنند.

2- پس از مرگ روح به فعالیت های آگاهانه  خود ادامه می دهد.

3- در عالم برزخ انسان ها با فرشتگان سخن می گویند.

 سوره نحل : (آیه 32)

1-فرشتگان در هنگام مرگ  حقیقت وجود انسان (روح) را توفی( دریافت کامل ئ بدن نقص)می کنند.

2- پس از مرگ روح به فعالیت های آگاهانه  خود ادامه می دهد.

3- در عالم برزخ انسان ها با فرشتگان سخن می گویند.

4-در عالم برزخ بخشی از پاداش و جزای مردم داده می شود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی  که تجلی کوچکی از قیامت است می مانند.

سوره غافر:(آیه 45 و46)

در عالم برزخ بخشی از پاداش و جزای مردم داده می شود.مومنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی  که تجلی کوچکی از قیامت است می مانند.

سوره یس: (آیه 12)

ارتباط عالم برزخ با عالم دنیا برقرار است و پس از مرگ هم چنان پرونده ی انسان باز است و آثار اعمال نیک و بد ثبت می شود و درقیامت براو عرضه می شود.

سوره قیامت : (آیه 13)

ارتباط عالم برزخ با عالم دنیا برقرار است و پس از مرگ هم چنان پرونده ی انسان باز است و آثار اعمال نیک و بد ثبت می شود و درقیامت براو عرضه می شود.

پیام آیات درس هشتم:

سوره زمر: آیه (68و69)

1-    اولین حادثه ی قیامت نفخ صور اول است.

2-    با نفخ صور اول واقعه ی سهمگینی در آسمان ها و زمین رخ می هد و همه را غالفگیر و بیهوش می کند .

3-    همه ی اهل آسمان و زمین مدهوش می شوند0مگر آن کسانی که خدا بخواهد) و بساط حیات موجودات و انسان برچیده می شود.

4-    دومین حادثه ی قیامت نفخ صور دوم است.

5-    با نفخ صور دوم  حیات دوباره ی انسان ها آغاز می شود.وهمه در پیشگاه خدا حاضر می شوند.

6-    با نوری از جانب خدا زمین روش می شود و با این نورانیت پرده های واقعیت کنار می رود.

7-    دادگاه عدل خدا بر پا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

8-    شاهدان قیامت حاضر می شوند و علیه انسان شهادت می دهند.

9-    کتاب اعمال انسان گشوده می شود.

سوره انبیاء: (آیه 47)

دادگاه عدل خدا براساس حق بر پا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

سوره  حاقه : (آیه 19)

افراد نیکوکار کتاب اعمالشان را به دست راستشان می دهند.

سوره  حاقه : (آیه 25)

افراد بدکار کتاب اعمالشان را به دست چپشان می دهند.

سوره اعراف : (آیه 8)

دادگاه عدل خدا براساس حق برپا می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود.

سوره طه: (آیه 55)

انسان ها همان طوری که از خاک آفریده شده اند پس از مرگ جسمشان به خاک باز می گردد و دوباره در روز قیامت از خاک بر می خیزند.

پیام آیات درس نهم:

سوره زمر : (آیه71و72)

1-    گناهکاران  گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند.

2-    درهای جهنم به روی ایشان گشوده می شود.

3-    نگهبانان جهنم به آنان توبیخ می کنند.

4-    به عذاب الهی که به آنان وعده داده شده است دچار می شوند.

5-    جاودانه در جهنم قرار می گیرند که بدترین جایگاه است.

سوره زمر: (آیه 73و74)

1-    بهشتیان گروه گروه به سوی بهشت راهنمایی می شوند.

2-    درهای بهشت به آنان باز می شود.

3-    نگهبانان بهشت به آنان خوشآمد می گویند.

4-    جاودانه در بهشن می مانندو از نعمات آن استفاده می کنند.

5-    بهشتیان با دیدن نعمات و عده ی محقق شده ی الهی ، خدا را سپاس می کنند.

سوره زلزال: (آیه 7و8)

در قیامت جزاء و پاداش انسان عین کردار اوست که آن را می بیند.  

 

 

پیام آیات درس 10

سوره آل عمران آیه: 159

برای رسیدن به نظر صحیح با تعقل و مشورت  و نیز با توکل به خدا باید تصمیم گرفت.

سوره فرقان آیه: 58

در انجام امور باید بر خدا توکل کرد زیر او زنده ای است که هرگز نمی میرد.

سوره زمر آیه: 38

1-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او او خالق آسمان ها و زمین است.

2-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او اگر بخواهد رحمت یاآاسیبی به کسی برساند هیچ کس مانع او نمی شود.

3-   بر خدا باید توکل کرد زیرا او بر همه چیز تواناست و برای رسیدن به نتیجه اعتماد بر او برای انسان کافی است.

پیام آیات درس 11

سوره بقره آیه :165

مردم بر دو دسته ان : گروهی خدا را دوست دارند .گروهی چیزهای دیگر را همتای خدا می گیرند و به آن ها دوستی دوستی می ورزند.

سوره آل عمران آیه: 31

لازمه ی دوستی با خدا پیروی از فرمان های اوست.

سوره مجادله آیه:22

نمی شود کسی خدا را دوست بدارد ولی با دشمنان او دوستی کند.

سوره ممتنحنه آیه :4

1-حضرت ابراهیم (علیه السلام) و کسانی که به او اقتدا می کنند، همواره از کسانی که جز خدا را می پرستند و از آن چه که می پرستند بیزاری می جویند و اعلام برائت می کنند.

2- میان کسانی که با خدا دوستی می ورزند و کسانی که دشمنان خدا هستند، برای همیشه رابطه ی دشمنی بر قرار است، مگر آن که آنان از دشمنی با خدا دست بردارند.

 

 

پیام آیات درس: 12

سوره اعراف آیه :32

1-    خداوند زینت های جهان را بر بندگانش حرام نکرده است.

2-    مؤمنان باید از روزی هایی که از راه درست و پاک به دست آورده اند ، استفاده کنند.

3-    زینت ها و روزی های پاک در آخرت ، اختصاص به مؤمنان دارد.

سوره اعراف آیه :33

آن چیزهایی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است ، عبارتند از: زشتکاری ، گناه، بغی و شرک به خداست.

 

سوره اعراف آیه :26

1-    خداوند، پوشش را برای دو هدف قرار داده است: الف: انسان را از ناپسندی ها حفظ کند و مایه ی عفاف باشد. ب: زینت و آراستگی او باشد.

2-    اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند ، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید.

 

پیام آیات درس :13

سوره نور آیه :30

وظیفه ی مردان این است که چشم خود را از نگاه به نا محرم کنترل کنند و دامان خود را از گناه دور کنند.

سوره نور آیه :32

1-    وظیفه ی زنان نیز مانند مردان این است که چشم خود را از نگاه به نا محرم کنترل کنند و دامان خود را از گناه دور کنند.

2-    استفاده از زینت و زیور آلات نباید به گونه ای باشد که توجه نا محرمان را به خود جلب کند.

3-    زنان بایدحجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن ها را هم بپوشاند.

سوره احزاب آیه:59

1-    زنان بایدحجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که علاوه بر موی سر، گریبان و گردن ها را هم بپوشاند.

2-    حجاب برای زنان سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود و افراد بی بند و بار که اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازه ی تعرض به او ندهند.

پیام آیات درس :14

سوره آل عمران آیه :103

عامل اصلی وحدت جامعه ی اسلامی حبل الله(دین اسلام- دین خدا- پیروی ازخدا) است.

سوره آل عمران آیه :104

(مسلمانان)برای انجام وحدت میان مسلمین باید یکدیگر را دعوت به خیرنمایند. و نیز یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

 سوره توبه آیه :71

1-افراد جامعه ی اسلامی مسئول رفتارهای یکدیگرند زیرا خداوند آن ها را سرپرست قرار داده است.

2- مسلمانان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

3-یکی از عواملی که سبب می شود جامعه ی اسلامی از رحمت خدا دور شود، ترک امر به معروف و نهی از منکر است.

سوره آل عمران آیه :110

1-    مسلمانان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

2-    در صورتی جامعه ی اسلامی یک جامعه ی نمونه می شود که به خدا ایمان داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر کنند.

3-    با انجام امر به معروف و نهی از منکر کشتی جامعه ی اسلامی به ساحل رستگاری می رسد.

4-    یکی از از ویژگی های امت اسلامی که سبب می شود بهترین امت باشد، انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

 

پیام آیات درس :15

سوره توبه آیه:60

1-    یکی از راه های تأمین هزینه های جامعه، زکات می باشد.

2-    در آمد به دست آمده از زکات باید برای فقراء ، مساکین، کارگزاران زکات، آزاد کردن برده، مولفه قلوب، در راه ماندگان و در راه خدا مصرف شود.

سوره  انفال آیه :41

راه دیگر تأمین هزینه های جامعه، خمس (یک پنجم) است.که پس از مصرف هزینه های معمولی زندگی، اضافه آمده و باقی مانده است.

سوره بقره آیه:278

کسب درآمد از راه ربا حرام است.

سوره بقره آیه:279

1-کسب درآمد از راه ربا مساوی با جنگ با خدا و رسول خدا(ص)است.

2-اگر کسی بخواهد از فعل ربا توبه کند باید اموال اضافی که از راه ربا به دست آورده است باز گرداند.

پیام آیات درس :16

سوره بقره آیه 186

1-    هرکس صادقانه و از صمیم قلب خدا را بخواهد و از او در خواستی کند، خدا اجابت می کند.

2-    اگر می خواهیم به رستگاری راه یابیم باید دعوت خدا را بپذیریم و به او ایمان بیاوریم.

سوره بقره آیه:153

در مسیر رفتن به سوی رستگاری لازم است از صبر و نماز کمک بگیریم.

سوره بقره آیه:183

از مهم ترین ثمرات روزه تقوا است.

سوره عنکبوت آیه :45

1-    یکی از وظایف پیامبر اکرم(ص) بر پا داشتن نماز میان مسلمانان است.

2-    یکی از آثار و نتایج بر پاداشتن تماز دوری از فحشاء و منکرات است.

3-    نماز ثمره ی برتر دیگری دارد که همان ذکر خداوند است.

 

 

 


[ شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:44 ] [ عباس زارعی ]

باسمه تعالی و شانه

 

پیام آیات درس دین و زندگی (1)

 

درس اول

مائده (15-16)

هدایت انسان ها هدف اصلی نزول قرآن کریم بوده است و از ثمرات آن راه یابی به سعادت است.

آ ل عمران(138)

قرآن کتابی است برای همه ی انسان ها و هیچ محدویت زمانی و مکانی ندارد

 با تقوای الهی می توان از هدایت قرآن بهره مند شد

نحل(89)

قرآن کتاب هدایت و بشارت برای همه ی مسلمانان است و لازمه ی بهره مند شدن از هدایت قرآن مسلمان شدن است

نحل(44)

تعلیم و تبیین قرآن بر عهده ی رسول اکرم(ص) است

ص(29)

شرط بهره مندی از قرآن تدبر در قرآن است

انعام(19)

قرآن کتاب هدایت برای همه ی زمان ها و همه ی مکان ها می باشد

بقره(151)

تعلیم و تبیین قرآن برعهده رسول اکرم (ص) است

ازثمرات قرآن تزکیه و تهذیب نفس می باشد

 درس دوم:

 انعام 74

اعتراض حضرت ابراهیم به بت پرستی

سرانجام بت پرستی گمراهی می باشد

 

انعام(75)

خداوند ملکوت آسمان و زمین را به حضرت ابراهیم (ع) نشان داد

و حضرت ابراهیم با مشاهده ی ملکوت آسمان و زمین به مقام یقین رسید

انعام (76-77-78)

چیزهایی که افول می کند به محبوب و معبود انسان قرار نمی گیرند

حضرت ابراهیم(ع) ماه و خورشید را شایسته پرستش ندانست زیرا افول می کند

انعام (79)

خالق هستی خداست و اوست که افول نمی شود و شایسته پرستش است و معبود حقیقی است زیرا مبدا کمالات و زیبایی هاست و برترین مقصود است

انعام (80)

حضرت ابراهیم در مقابل قومش با دلیل ایستادگی کرد و اثبات کرد که هدایت خودش و همه به دست خداست

درس سوم:

 اسراء(18)

اگر کسی هدف های پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کند به مقدار کمی به آن می رسد و در پایان احساس حسرت می کند

اسراء(19)

اگر کسی هدف های  پایان ناپذیر واخروی را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کند و برای آنها تلاش کند به هدف خود کاملاً خواهد رسید

بقره(201-202)

هدف های پایان ناپذیر همان هدف های اخروی هستند و اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند مانع بهره مند ی انسان از نعمات دنیوی نمی شوند

قصص(60)

هدف های پایان ناپذیر در رنزدیکی به خداوند حاصل می اید

انسان (3)

انسان مسئول سرنوشت خویش است زیرا دارای اختیار و آگاهی است و خوشبختی و بدبختی دست خود اوست

مدثر(38)

 انسان مسئول سرنوشت خویش است و خوشبختی و بدبختی دست خود اوست

 درس چهارم:

طه(8)

تمام اسماء نیکو ازآن خداست زیرا مبدا تمام زیبایی ها و کمالات است

 

انعام (79)

خالق هستی خداست و اوست که افول نمی شود و شایسته پرستش است و معبود حقیقی است زیرا مبدا کمالات و زیبایی هاست و برترین مقصود است

توبه (72)

برترین مقصود بهشت برین و رضوان و قرب الهی است

نحل (96)

تقرب به سوی خدا برترین هدف زندگی انسان است

درس پنجم:

 شوری( 11)

خالق هستی خداست و و او مثل مانندی ندارد و دارای صفات نیک است

روم(27)

صاحب تمام کمالات و زیباییها خداست

ذاریات(20-219)

تمام هستی و موجودات آن و به خصوص انسان تجلیات خداست

همت ها ی بلند به ساحت خدا راهی ندارند  پویندگان معرفت به کنه او نخواهند رسید

یس(33-34-35-36-37)

محیی و رازق هستی خداست- صفات نیکو ازآن خداست اوست که همه ی مو جودات را زوج آفرید و او مدبر یکتاست.

یس(38-39)

خداوند مقدر و علیم است و صفات نیکو ازآن اوست و حرکت ماه و خورشید در تقدیر و علم اوست.

 درس ششم:

حشر(22-23-24)

همه ی صفات نیکو و صفات ثبوتی از آن خداست-  حمد و تسبیح فقط برای خداست و همه ی موجودات او را حمد و تسبیح می کنند.

انعام (100)

 تسبیح فقط برای خداست و او از هر شریکی و صفات سلبی مبراست

درس هفتم:

اسراء (9)

عمل صالح ثمره ی ایمان است- میان ایمان و عمل صالح رابطه ی مکمل است- انسان باید به مرحله ی ایمان برسد تا از ثمراتش بهره مند شود و عمل صالح انجام دهد.

نحل(97) نزد خدا عمل صالح دارای ارزش است و حیات طیبه به ایمان و عمل صالح است نه به جنسیت.

حجرات(149

جایگاه ایمان قلب است و به زبان نیست.

درس هشتم:

 مومنون( 1-2-3-4)

رستگاران واقعی:  در نمازتواضع دارند-  از بیهود ه کاری دوری می جویند- زکاتشان را پرداخت می کنند- دارای ایمان هستند.

آل عمران (190)

خردمندان در آفرینش الهی و اختلاف شب و روز اندیشه می کنند- از را ه های رسیدن به ایمام و تقویت آن تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی است.

احزاب(41-42و 9)

توجه دائم به خدا و ذکر او از راه های رسیدن به ایمان است

 حجرات(15)

از نشانه های ایمان ، ایستادگی و ثبات قدم و عدم شک و ایثار مال و جان در راه خداوند است.

عنکبوت( 2)

اظهار نمودن ایمان با زبان کافی نیست بلکه خدا آزمایش می کند تا ایمان واقعی مشخص گردد.

انفال (2)

یکی از آثار ایمان به خدا ، یاد او و تلاوت قرآن و و توکل به خداست.

رعد(28)

از ثمرات ایمان آرامش قلبی است.

 

 

درس نهم

ممتحنه (4)

حضرت ابراهیم (ع)  و پیروان او الگوی راستین برای دیگران هستند

نساء(125)

کمالات و خوبی ها مختص پیامبران نیست بلکه هرکس سر تسلیم بر دین الهی فرو د آورد به مقامات الهی می رسد

بقره(130)

دین داری یک نوع تعقل است و رویگردانی از دین بی عقلی است

فتح(10)

 ثمره و نتیجه ی وفای به عهد برخورداری از پاداش های اخروی و الهی است

آل عمران ( 77)

هرکس پیمان شکنی با خدا نماید؛ هیچ پاداشی برای او نیست و خدا با او سخن نمی گوید و از گناه زدوده نمی شود و دچار عذاب می شود

احقاف(35)

صبر از صفات پیامبران اولوالعزم است که موجب موفقیت می شود

آل عمران( 186)

رمز پیروزی صبر و تقواست

درس دهم

آل عمران (133) و مومنون (61)

یکی از عوامل تقویت کننده ی عزم « تسریع در انجام تصمیم است»

بقره( 233) و انعام(103)

این  دوآیه اشاره به یکی از عوامل تقویت کننده عزم یعنی « توجه به حضور در پیشگاه خدا » دارد

انفطار (10-12)

از عوامل تقویت کننده ی عزم« توجه به حضور فرشتگان» می باشد

احقاف(13-14)

« توجه به عاقبت و ثمرات پایداری» از عوامل تقویت کننده عزم است

عصر( 1-3) و زخرف (67)

« داشتن دوست همفکر و همراه» از عوامل تقویت کننده عزم است

اگر انسان نمی خواهد زیان نبیند باید: عمل صالح انجام دهد. پیروی ازحق نماید و صبر پیشه کند.

درس یازدهم

انبیاء ( 47)

خدا در قیامت با عدالت بر خورد می نماید و به کسی ظلم نمی کند زیرا نیازی ندارد.

کهف( 103-104)

کسانی که در دنیا تلاش بیهوده و بی هدف و برای ریا انجام می دهند و تصور داند که کار نیک انجام می دهند در آخرت زیان کار ترین افراد هستند.

حشر( 18)

انسان باید مراقب اعمال و کردار خود باشد و فقط از خدا پیروی کند

درس دوازدهم

نحل( 97)

شرط رسیدن به سعادت ایمان و عمل صالح است و به جنسیت مربوط نیست

احزاب(21)

حضرت رسول(ص) بهترین اسوه ی مردم است و باید او را اسوه قرار دهیم

نحل (14)

استفاده ی درست از منابع الهی یکی از اهداف الهی و انسانی است

اسراء(23)

نیکی به والدین بعد از اطاعت از خدا واجب است

در هر شرایطی باید به والدین نیکی کرد و نازک تر از گل نباید به آنان گفت

لقمان ( 17)

از دستورات الهی « اقامه ی نماز و ار به معروف و نهی از منکر و صبر بر مصائب و مشکلات است

لقمان(18)

 از دستورات الهی دوری از تکبر و غرور است

لقمان (19)

از دستورات الهی اعتدال و میانه روی در زندگی و احترام به دیگران است

درس سیزدهم

احزاب (41-42)

همیشه به یاد خدا باشید و او را حمد وتسبیح نمایید

زخرف (36)

دوری از یاد خدا باعث همنشینی شیطان می گردد

طه(14)

نماز مهمترین راز و نیاز با خداست و باید برای خدا باشد

اسراء(44)

تمام موجودات به حمد و تسبیح حقیقی خدا مشغول هستند

سبا(1)

 حمد و ستایش فقط از آن خداست

اعراف(55)

دعا باید پنهانی و با تضرع باشد و فقط از خدا در خواست شود

بقره(172)

مومنین مال حلال می خورند و از ناپاکی ها بدورند و همیشه شکر خدای به جای می آورند

درس چهاردهم

بقره(186)

دعا وسیله رشد انسان و باید از خدا فقط طلب دعا کرد

اسراء(78)

نماز بهترین یاد خداست و در اوقات معین (پنجگانه) باید نماز گذارد و نماز صبح جایگاه خوبی در میان نمازهای پنجگانه دارد

درس پانزدهم

توبه(71)

مومنی خیرخواه یکدیگرند و همدیگررا به نیکی امر و از بدی دور می کنند

زخرف (67)

متقین دوستان خوبی هستند

فرقان (27-29)

دوست بد انسان را گمراه می کند پس باید دعوت رسول اکرم(ص) که بهترین دوست خدا و بهترین الگو می باشد پذیرفت 

 

 

[ شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:43 ] [ عباس زارعی ]
.: Weblog Themes By emamemonji.ir :.
حمايت ميکنيم
امکانات وب
آمار کل بازدیدکنندگان: :
آماربازدیدکنندگان آنلاین:
تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
ساعت:


 اوقات شرعی:
تقویم:
 آب و هوا: